Divriği Tepeleri

ORT044-Tecer Dağları-Önemli Doğa Alanları Kitabı

Koruma Önceliği  : İzlenmesi Gerekli

Alanın Değişimi    : Aynı (0)

Yüzölçümü : 122334 ha                Yükseklik : 900 m – 2365 m

Boylam        : 37,98ºD                    İl(ler)        : Sivas

Enlem          : 39,39ºK                    İlçe(ler)    : Divriği, Kangal

Koruma Statüleri : Kentsel sit alanı

 

Alanın Tanımı: Divriği Tepeleri, Sivas ilinin güneydoğusunda Divriği ilçesini çevreleyen tepeler ve bu bölgedeki çok sayıda vadiyi içine alır. Alandaki tepeler Fırat Nehri’nin kollarından biri olan Çaltı Çayı ve kollarını besler. Divriği ilçe merkezinden geçen bu çay ÖDA içinde kıvrımlar oluşturarak ilerler. Çayın ana kollarından biri olan Nih Çayı alanın güney sınırında, diğer kolu olan ve Tecer Dağları’ndan doğan Acı Çay ise kuzeybatı sınırında yer alır. Bitki örtüsünün zayıf oluğu ÖDA’nın özellikle doğu kısmındaki tepeler neredeyse çıplaktır. Alanda demir yatakları bulunur.

Habitatlar: ÖDA, dağ bozkırları ve tarım alanlarından oluşur. Tarım alanları daha çok akarsu boylarında yoğunlaşmıştır. Alandaki tepeler dağ bozkırlarıyla kaplıdır ve bitki örtüsü çok seyrektir.

Türler: ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan bitki türleri için önemli bir yaşam alanıdır. Alanda dokuz bitki taksonu ÖDA kriterlerini sağlamaktadır. Bunlardan Onobrychis albiflora adlı bitki türünün dünyadaki tek kaydı bu alandaki Acı Çay’da yapılmıştır.

Alan Kullanımı: Alanda yoğun olarak hayvancılık yapılır. Divriği ilçe merkezinin güneyindeki Nih Çayı ve alanın kuzey kısmındaki Acı Çay boyunca kuru ve sulu tarım yapılmaktadır. Alanda, toz demir cevherinin zenginleştirilmesi işletmesi bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, alandaki Divriği Camii ve diğer tarihi alanlar (kentsel sit alanı) önemli bir cazibe merkezidir.

Tehditler: Alanın güney kısmındaki Nih Çayı’nın çevresi sulu tarım alanlarına dönüştürülerek doğal karakterini büyük ölçüde kaybetmiştir. Bu alanda dağılım gösteren ve ülkemize endemik olan Salvia hedgeana bitki türünü sulama çalışmalarının nasıl etkilediği bilinmemektedir.

Demir zenginleştirme işletmesinin alanın bitki çeşitliliği üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

Koruma Çalışmaları: Bilinen bir koruma çalışması yoktur.

Yerel İlgi Sahipleri: Sivas Valiliği; Sivas İl Çevre ve Orman Müdürlüğü; Divriği Kaymakamlığı; Kangal Kaymakamlığı; Divriği Belediyesi; Kangal Belediyesi; Divriği Kültürünü ve Tabiatını Koruma Derneği; Divriği Tabiat Varlıkları Koruma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği; Divriği Gençlik Kulübü.

 

Dicle Tuba Kılıç

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options