Online Eğitim Katılımcıları İçin Aydınlatma Metni

ONLINE EĞİTİM KATILIMCILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Doğa Derneği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

 • ●  Doğa Derneği
 • ●  Mail: [email protected]

  Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yapacağınız başvurularda internet ortamında kaydedilecektir. Bununla beraber uzaktan yapılan eğitimlerde eğitim süresince kullanılan uygulama üzerinden kişisel verileriniz toplanacaktır.

  İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

  Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında farkındalık eğitimlerine katılımın raporlanabilmesi, eğitim katılımcılarının teyitlerinin sağlanması, eğitimlerin denetimlerinin sağlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi amacıyla güvenli bir şekilde işlenmektedir.

  Doğa Derneği’nin mevcut ve gelecekte gerçekleştireceği çalışma, kampanya ve etkinliklerinden haberdar olmak için iletişime geçilebilmesi adına edinilen kişisel veriler kullanılacaktır.

  Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 • ●  Kimlik Verisi: Ad Soyad
 • ●  İletişim Verisi: E-posta bilgisi / Telefon numarası

  Toplanan kişisel verileriniz;

  6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olma ve meşru menfaat hukuka uygunluk sebepleri dâhilinde işlenecektir.

  İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;

  Yalnızca Doğa Derneği’nin bünyesinde muhafaza edilecek olup onay vermeniz halinde ayrıca eğitim süresince kullanılan uygulama ve mail sistemi kapsamında ilgili sunuculara aktarılacaktır.

  Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Doğa Derneği’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Dernek ve sivil toplum uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise ilgili kanunun 7. Maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili kişinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarınızın düzenlendiği 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre [email protected] e-posta adresine elektronik ortamda iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. İlgili kişiye hakları ile ilgili cevapların sunulmasından önce tarafımızca kimlik teyidi sağlamak amacıyla bilgi ve belge talep edilebilecektir. Bu konuda daha detaylı düzenlemeye dogadernegi.org. adresinde yer alan aydınlatma ve başvuru metnimizden ulaşabilirsiniz.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options